Všeobecné obchodní podmínky Půjčovny KNAF

A. Základní ustanovení

 1. Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava právních vztahů mezi podnikatelem Jiřím Schambergerem (Půjčovna KNAF), IČ: 04111168, se sídlem Otakara Johna Mělník 27601 (dále jen „Pronajímatel“) a Nájemcem, souvisejících s podnikatelskou činností Pronajímatele, tj. s nájmem strojů a nářadí včetně příslušenství (dále jen „Pronajatá věc“).
 2. Tyto VOP se vztahují na veškeré nájemní smlouvy uskutečněné mezi Pronajímatelem a Nájemcem včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Ústní prohlášení učiněná vůči Nájemci Pronajímatele nezavazují.
 3. Ustanovení obsažená v písemné nájemní smlouvě uzavřené mezi Pronajímatelem a Nájemcem mají přednost před těmito VOP.
 4. Práva a povinnosti mezi Pronajímatelem a Nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou Spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 5. Tyto VOP jsou pro Nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi Pronajímatelem a Nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou. Za písemnou formu se považuje papírový dokument nebo emailová komunikace prostřednictvím emailu Pronajímatele pujcovna@knaf.cz. Telefonní číslo +420 732 858 912.
 6. Pronajímatel je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit ve smyslu § 1752 odst. 1 OZ. Takovou změnu je Pronajímatel povinen nájemci oznámit písemně nebo prostřednictvím e-mailu s tím, že v případě nesouhlasu se změnou VOP může nájemce nájemní smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 3 pracovní dny.
 7. Veškeré nabídky učiněné Pronajímatelem až do podpisu příslušné nájemní smlouvy jsou nezávazné. Technické údaje, provozní náklady, spotřeba, hmotnost, rozměry, zobrazení atd. uvedené na webových stránkách pronajímatele: https://pujcovna-naradi.knaf.cz/pujcovna/ jsou pouze přibližné, pokud nejsou Pronajímatelem písemně potvrzeny.
 8. Nájemní smlouva, pokud v ní není uvedeno něco jiného, se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 10 pracovních dní.
 9. Nájemce, který není Spotřebitel, se souhlasem s nájemní smlouvou a těmito VOP vzdává vůči Pronajímateli nároku na náhradu případné škody vzniklé mu v souvislosti s nájemní smlouvou.
 10. Nájemce není oprávněn dát Pronajatou věc do pronájmu jiné osobě. Okamžikem, kdy nastane tato skutečnost má Pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit bez výpovědní lhůty a nájemce má povinnost Pronajatou věc neprodleně vrátit Pronajímateli.
 11. Nájemce není oprávněn postoupit jakákoliv práva a povinnosti z nájemní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Pronajímatele.
 12. Provozovnou Pronajímatele se rozumí půjčovna strojů a nářadí na adrese Nádražní 111,277 01 Dolní Beřkovice.

B. Nájemné, placení nájemného

 1. Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena v nájemní smlouvě. Sazby nájemného jsou uváděny s DPH, pokud nebylo stanoveno jinak. Příslušná DPH bude uvedena na faktuře.
 2. Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání Pronajaté věci až do doby ukončení nájmu. Nájemce se zavazuje platit nájem vždy přímo pronajímateli. Nájem je ukončen, pokud nájemce vrátí Pronajatou věc pronajímateli ve stavu popsaném v části „H. Konec doby nájmu, vrácení Pronajaté věci“ těchto VOP , nebo oznámí písemnou formou pronajímateli důvod, proč nemůže Pronajatou věc užívat. Pokud nemůže nájemce užívat Pronajatou věc z důvodů, které nejsou na straně Pronajímatele je povinen v případě poškození, zničení, ztráty anebo odcizení Pronajaté věci potvrdit do 3 pracovních dnů od obdržení škodní protokol, odsouhlasit a uhradit Pronajímateli způsobenou škodu, škodou se rozumí i ušlé nájemné do doby uvedení do provozu (opravy) Pronajaté věci či její nové pořízení.
 • Pokud nájemce nesplní shora uvedené povinnosti je povinen platit nájemné do doby, než shora uvedené povinnosti splní, pokud si nájemce s pronajímatelem nedohodnou něco jiného.
 1. Není-li pronajaté Nářadí vráceno Nájemcem ve sjednané době, nebo přesahuje-li sjednaná doba nájmu kalendářní měsíc, je Pronajímatel oprávněn účtovat nájemné (vystavit daňový doklad) měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci, ve kterém nájemce užíval Pronajatou věc nebo po vrácení Pronajaté věci v provozovně Pronajímatele v posledním měsíci nájmu.
 2. Pronajímatel se s Nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:
  a )platba v hotovosti na základě Pronajímatelem vystaveného daňového dokladu
  – doba nájmu je kratší než jeden měsíc – platba ihned při vrácení Pronajaté věci v provozovně Pronajímatele
  – doba nájmu je delší než jeden měsíc – platba vždy do 5 pracovního dne v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém nájemce užíval Pronajatou věc nebo ihned při vrácení Pronajaté věci v provozovně Pronajímatele v posledním měsíci nájmu
  b) bezhotovostní převod – na účet Pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu se splatností 14 dní.
 3. Nájemce je povinen toto nájemné ve lhůtě splatnosti uhradit.
 4. V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.
 5. Jestliže dojde k vrácení Pronajaté věci do 08:00 hodin ráno, nájemné se již za tento den neúčtuje.
 6. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného se tento zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z nezaplacené částky. Tím však není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody, která mu vznikla v souvislosti s prodlením nájemce s placením nájemného.
 7. Při prodlení nájemce s placením nájemného je pronajímatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit 7 kalendářních dnů po písemné upomínce Pronajímatele nájemci, přičemž po doručení projevu vůle pronajímatele o odstoupení od Smlouvy nájemci, může pronajímatel Pronajatou věc na náklady nájemce odebrat z místa jeho použití, a to i bez předchozího souhlasu nájemce (s výjimkou případu, kdy nájemce dobrovolně vydá Pronajatou věc). Nájemce je povinen umožnit přístup k Pronajaté věci a její odvoz.

KAUCE

 1. Bylo-li tak sjednáno v nájemní smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), a to nejpozději při uzavření nájemní smlouvy, ve výši ve smlouvě sjednané. Kauce se považuje za sjednanou, je-li ve smlouvě uvedena její výše.
 2. Kauci je Pronajímatel oprávněn si ponechat na úhradu nájemného, náhradu případného poškození, zničení, ztráty či odcizení Pronajaté věci, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli a případných dalších škod (dále jen „Pohledávka Pronajímatele“). Pronajímatel je povinen Nájemci rozdíl mezi Pohledávkou Pronajímatele a zaplacenou kaucí vrátit, a to zpravidla při ukončení nájmu. Pronajímatel však může odložit platbu o deset pracovních dní z důvodu určení výše škody na Pronajaté věci, pokud při ukončení nájmu Pronajímatel zjistil, že taková škoda vznikla. Nájemce nemá právo na úroky z kauce.
 3. Pronajímatel je oprávněn jednostranně započíst své pohledávky dle této Smlouvy na kauci složenou nájemcem.
 4. V případě, že byla ze strany nájemce složena kauce, považuje se tato za vrácenou i v případě, že byla vrácena osobě, jež za nájemce Pronajatou věc předala zpět pronajímateli.

Místo plnění

 1. Nájemce je povinen uvést do nájemní smlouvy, případně předávacího protokolu stanoviště (místo), přičemž nasazení Pronajaté věci na práce do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km nebo mimo území České republiky je povinen nájemce pronajímateli neprodleně oznámit a takové přemístění podléhá písemnému souhlasu pronajímatele.
 2. Nájemce je povinen uvést do předávacího protokolu jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad Pronajatou věcí. Tento pracovník je povinen na vyžádání sdělit Pronajímateli aktuální technický stav Pronajaté věci, přesné místo jejího nasazení.

Počátek doby nájmu, přeprava

 1. Doba nájmu počíná dnem, kdy Pronajatá věc se všemi částmi potřebnými k jejímu uvedení do provozu byla podle nájemní smlouvy připravena k předání nájemci nebo předána nájemci v místě provozovny pronajímatele, podle toho co nastalo dříve, nebo dnem, kdy byla pronajatá věc předána dopravci k přepravě.
 2. Předáním Pronajaté věci přepravci přechází nebezpečí škody na Pronajaté věci na nájemce.
 3. Přepravu Pronajaté věci z provozovny pronajímatele a zpět, jakož i přesuny v rámci staveniště zajišťuje nájemce na vlastní náklady, pokud v nájemní smlouvě není dohodnuto něco jiného.
 4. Nájemce je povinen přepravovanou Pronajatou věc zabezpečit a chránit tak, aby nedošlo k její ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení.
 5. V případě, že přepravu Pronajaté věci zajišťuje po dohodě s nájemcem pronajímatel, je nájemce povinen uhradit mu všechny náklady s tím spojené.

Předání Pronajaté věci, výtka vad a odpovědnost

 1. Pronajímatel Pronajatou věc odešle nebo připraví k odebrání v bezvadném a provozuschopném stavu se všemi potřebnými doklady. Nájemce má právo před odesláním /odebráním/ si Pronajatou věc prohlédnout a vytknout případné vady. Náklady prohlídky nese nájemce.
 2. Zjevné vady nelze již vytýkat, není-li pronajímateli do 2 pracovních dnů po odebrání Pronajaté věci doručeno písemné oznámení, že Pronajatá věc má vady.
 3. Náklady na odstranění oprávněně vytknutých vad nese pronajímatel. Další nároky na náhradu škody vůči pronajímateli jsou vyloučeny. Pronajímatel je povinen vytknuté vady včas odstranit Může také odstranění ponechat nájemci. V tomto případě nese pronajímatel potřebné náklady. Počátek nájmu se v takovém případě posune o nezbytnou dobu opravy.
 4. Jestliže dodatečná lhůta stanovená pronajímateli k předání Pronajaté věci nebo k odstranění vytknuté vady marně uplyne následkem jeho zavinění, má nájemce právo od smlouvy odstoupit.
 5. Pronajímatel má právo požadovat při předání Pronajaté věci předložení dokladu totožnosti nájemce nebo pracovníka nájemce. Bez jeho předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

Užívání pronajaté věci

 1. Nájemce se podpisem nájemní smlouvy zavazuje k tomu, že Pronajatou věc bude užívat pouze pro práce, pro které je určena a bude se řídit návodem k obsluze a údržbě k Pronajaté věci, který mu předal Pronajímatel. Dále Nájemce prohlašuje, že obsluha Pronajaté věci bude odborně a zdravotně způsobilá k užívání Pronajaté věci a bude dodržovat předpisy BOZ a používat osobní ochranné pomůcky.
 2. Nájemce zajišťuje na své náklady pohonné hmoty, resp. jiný druh energie a mazadla podle návodu k obsluze a údržbě a požadavků pronajímatele.
 3. Aby nedošlo k poškození Pronajaté věci je nájemce povinen provádět běžnou denní údržbu. Denní údržbou se rozumí zejména vyčištění Pronajaté věci, poslechová a vizuální kontrola, kontrola a vyčištění filtrů, kontrola těsnosti palivové soustavy, kontrola stavu olejových náplní, napnutí klínových řemenů, dotažení volných šroubových spojů atd. Nájemce je povinen dbát, aby nedocházelo k neúměrnému opotřebení nebo zničení agregátů Pronajaté věci. Nájemce je povinen na výzvu pronajímatele zpřístupnit Pronajatou věc ke kontrole technického stavu nebo k případnému provedení nezbytného servisu či opravy.
 4. V případě zjištění závady nebo nadměrného opotřebení, které neodpovídá běžnému opotřebení, uvědomí nájemce neprodleně pronajímatele a Pronajatou věc odstaví, případně vrátí pronajímateli k odbornému posouzení. Neohlášením závady v počátečním stádiu s důsledkem následných vyšších škod, opravňuje pronajímatele k vyúčtování všech nákladů spojených s takovou opravou na vrub nájemce.
 5. Závady, způsobené neodborným zacházením, nebo nedodržením technických podmínek, budou vždy odstraněny na náklad nájemce.
 6. Nájemce je povinen zabezpečit Pronajatou věc v době nečinnosti proti krádeži či poškození nejlépe v uzamčeném a jinak střeženém objektu. V případě ztráty je nájemce povinen neprodleně ohlásit tuto skutečnost pronajímateli.

Konec doby nájmu, vrácení Pronajaté věci

 1. Doba nájmu končí dnem, kdy nájemce vrátí pronajímateli v jeho provozovně Pronajatou věc ve vyčištěném stavu, kompletní, provozuschopnou, nepoškozenou, bez nadměrného opotřebení, včetně příslušenství a pronajímatelem předané technické dokumentace.
 2. Za vrácení Pronajaté věci se nepovažuje jeho odstavení před půjčovnou nebo v prostorách půjčovny bez toho, aby došlo k řádnému protokolárnímu převzetí ze strany pronajímatele.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

 1. Ustanovení tohoto článku VOP se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.
 2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.
 3. Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pronajímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně.
 4. Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
 5. Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.
 6. Pronajímatel tímto informuje nájemce, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu http://www.coi.cz .

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

 1. Osobní data, která Nájemce uvede v objednávce nebo v nájemní smlouvě, slouží výhradně pro potřebu Pronajímatele a nebudou poskytnuta jiným subjektům.
 2. Nájemce výslovně podle zákona § 11 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších právních předpisů, uděluje pronajímateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů uvedených v nájemní smlouvě, jakož i všech dalších osobních údajů, které mu nájemce poskytne během trvání nájemního vztahu a v souvislosti s ním. Nájemcem se rozumí i osoba zastupující nájemce při předání či převzetí a servisu Pronajaté věci.
 3. Nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel bude jeho osobní údaje zpracovávat pro účely vedení agendy nájemců pronajímatele, výkonu práv a povinností pronajímatele a pro ochranu práv a oprávněných zájmů pronajímatele, a to po dobu trvání nájemního vztahu i po skončení tohoto nájemního vztahu.
 4. Pokud právní předpis nestanoví jinak, platí, že nájemce – fyzická osoba výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel zpracovával jeho rodné číslo a pořizoval kopie jeho průkazů totožnosti za účelem jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách, budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky v Ústí nad Labem.
 2. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou uveřejněny na internetové adrese Pronajímatele https://pujcovna-naradi.knaf.cz/pujcovna/, dále vyvěšeny a k dispozici v provozovně Pronajímatele a Nájemce se s nimi před uzavřením nájemní smlouvy s Pronajímatelem seznámil a souhlasí s nimi. Užití obchodních podmínek nájemce je vyloučeno.
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 16.07.2019.

Náš tým

Kontakt

Půjčovna nářadí KNAF
Plavební 4328
Mělník
PSČ 276 01

TEL: +420 720 440 860
MAIL: pujcovna@knaf.cz

Kovovýroba KNaF

Kovovýroba KNaF byla založena pro radost a pocit z dobře odvedené práce.
Děláme to, co nás baví a chceme, abychom bavili i Vás.
Díky našemu přístupu pochopíte, že to myslíme vážně. Děláme svět pevnější.
S úctou Váš tým KNaF

Jiří Schamberger

Jiří Schamberger

TEL: +420 721 135 462
MAIL: info@knaf.cz

Michal Vopálenský

Michal Vopálenský

TEL: +420 778 015 123
MAIL: info@knaf.cz

SOCIAL